Touring Turkey with Toni – Day 6

Voice of Goizueta

Voice of Goizueta curates the student perspective at Emory University's Goizueta Business School.